عضو محترم فقط یک بار امکان ثبت نوبت دهی وجود دارد

باتوجه به اینکه تاکنون برای استفاده از تبصره ماده 100(پرداخت مالیات مقطوع) از طرف سازمان امور مالیاتی دستورالعملی صادر نگردیده است.استفاده از این تبصره یا ارسال اظهارنامه الکترونیکی منوط به تصمیم آن عضو محترم می باشد.
دانلود مدارک و فرم های ضروری
ردیفعنوانظرفیت باقی ماندهانتخاب
1 شنبه-1399/05/25-ساعت 08:30 تا 10:30-ساختمان شماره یک0
2 شنبه-1399/05/25-ساعت 08:30 تا 10:30-ساختمان شماره دو0
3 شنبه-1399/05/25-ساعت 11:30 تا 13:30-ساختمان شماره یک9
4 شنبه-1399/05/25-ساعت 11:30 تا 13:30-ساختمان شماره دو17
5 یکشنبه-1399/05/26-ساعت 08:30 تا 10:30-ساختمان شماره یک12
6 یکشنبه-1399/05/26-ساعت 08:30 تا 10:30-ساختمان شماره دو18
7 یکشنبه-1399/05/26-ساعت 11:30 تا 13:30-ساختمان شماره یک20
8 یکشنبه-1399/05/26-ساعت 11:30 تا 13:30-ساختمان شماره دو25
9 دوشنبه-1399/05/27-ساعت 08:30 تا 10:30-ساختمان شماره یک24
10 دوشنبه-1399/05/27-ساعت 08:30 تا 10:30-ساختمان شماره دو24
11 دوشنبه-1399/05/27-ساعت 11:30 تا 13:30-ساختمان شماره یک20
12 دوشنبه-1399/05/27-ساعت 11:30 تا 13:30-ساختمان شماره دو22